Thẩm định và xác định các điều kiện Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học năm 2017 tại Học viện Âm nhạc Huế

Chi tiết...

Danh sách giảng viên cơ hữu của cơ sở đào tạo

Chi tiết...

ĐỀ ÁN ĐỀ NGHỊ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHO PHÉP ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ CHUYÊN NGÀNH: NGHỆ THUẬT ÂM NHẠC (MS: 60210202)

Chi tiết...

Công văn và kế hoạch tiển khai phần "Kế hoạch hành động" trong báo cáo tự đánh giá của học viện âm nhạc Huế - Giai đoạn 2014 - 2018

Chi tiết...

(Kèm theo công văn số  8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết...

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết...

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết...

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC  ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Chi tiết...

(Kèm theo công văn số 8448/BGDĐT-KHTC ngày 22 tháng 11 năm 2013

 của Bộ Giáo dục và Đào tạo)

 

Chi tiết...

CHUẨN ĐẦU RA CÁC NGÀNH/CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CỦA HỌC VIỆN ÂM NHẠC HUẾ

Chi tiết...

 
<< Đầu --- 1 2 --- Cuối >>
 
Video clip
 
 
Thuật ngữ âm nhạc
 
 
Điểm tuyển sinh
 
 
Kết quả học tập
 
 
Xem nhanh các báo
 
 
Liên kết