Ban Giám đốc 08-01-2012

Ban Giám đốc
08-01-2012

Ban Giám đốc

 

 

 

 

 Giám đốc 
TS. Nguyễn Việt Đức
Điện thoại: 0234-3838010
Email: vietducms@gmail.com

 

 

 

   
                  

       

           

           

              

   
   
          

                      

 

Phó Giám đốc 

TS. Hà Mai Hương

Điện thoại: 0234-3853084

Email: hmaihuongpiano@gmail.com

 

 

Phó Giám đốc 

Th.S Hoàng Thanh Sơn

Điện thoại: 0234-3933661

Email: hoangthanhsonqt@gmail.com

Phó Giám đốc 

Th.S Trần Hữu Việt

Điện thoại: 0234-3853093

Email: huuvietpiano@gmail.com